ARTRI – Modificari ale controalelor ISCTR in trafic pentru vehicule comerciale

ORDIN nr. 601 din 31 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011

Având în vedere prevederile Directivei 2014/47/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune şi de abrogare a Directivei 2000/30/CE, În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată prin Legea nr. 18/2012, ale prevederilor art. 7 lit. k) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011, ale art. 6 alin. (2) lit. b) şi f), alin. (3) lit. e) şi ale art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I Normele metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 27 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Art. 23

(1) Prezenta secţiune stabileşte cerinţele aplicate la efectuarea controalelor tehnice în trafic ale vehiculelor comerciale care circulă pe drumurile publice din România cu o viteză maximă prin construcţie mai mare de 25 km/h, aparţinând următoarelor categorii:

a) autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul persoanelor şi al bagajelor lor, care au, în afara locului pe scaunul conducătorului auto, mai mult de opt locuri pe scaune – categoriile M2 şi M3;

b) autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone – categoriile N2 şi N3;

c) remorci şi semiremorci concepute şi construite pentru transportul de mărfuri sau persoane, precum şi pentru cazarea persoanelor şi cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone – categoriile O3 şi O4;

d) tractoare cu roţi cu viteza maximă prin construcţie mai mare de 40 km/h;

e) ansambluri de vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, formate din autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mică de 3,5 tone – categoria N1 şi o remorcă sau semiremorcă din categoria O.”

2.Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Art. 25 În sensul reglementărilor prezentei secţiuni, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:

a) «vehicul» înseamnă orice autovehicul care nu circulă pe şine, remorca sau semiremorca sa;

b) «autovehicul» înseamnă orice vehicul cu motor şi pe roţi care se deplasează prin propriile mijloace cu o viteză maximă prin construcţie mai mare de 25 km/h;

c) «remorcă» înseamnă orice vehicul cu roţi şi fără autopropulsie, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

d) «semiremorcă» înseamnă orice remorcă concepută pentru a fi ataşată unui autovehicul astfel încât o parte a sa să se sprijine pe autovehicul şi o parte substanţială din masa ei şi masa încărcăturii sale să fie suportate de autovehicul;

e) «încărcătură» înseamnă toate bunurile care ar fi în mod normal plasate în sau pe partea de vehicul destinată să transporte o sarcină şi care nu sunt fixate permanent pe acesta, inclusiv obiectele din dispozitive de transport, cum ar fi lăzile, cutiile mobile sau containerele, plasate pe vehicule;

f) «vehicul comercial» înseamnă un autovehicul împreună cu remorca sau semiremorca sa, utilizat în principal pentru transportul de mărfuri sau de pasageri în scopuri comerciale, precum transportul pentru terţi şi în contul terţilor sau transport pe cont propriu sau în alte scopuri profesionale;

g) «vehicul înmatriculat într-un stat membru» înseamnă un vehicul înmatriculat sau pus în circulaţie într-un stat membru;

h) «deţinător al unui certificat de înmatriculare» înseamnă persoana fizică sau juridică pe al cărei nume este înmatriculat vehiculul;

i) «întreprindere» înseamnă o întreprindere astfel cum este definită la articolul 2 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

j) «control tehnic în trafic» înseamnă un control tehnic inopinat al vehiculelor comerciale efectuat de I.S.C.T.R.;

k) «drum public» înseamnă un drum de utilitate publică generală, precum drumurile locale, regionale sau naţionale, şoselele, drumurile expres sau autostrăzile;

l) «inspecţie tehnică» înseamnă o inspecţie în conformitate cu RNTR 1;

m) «certificat de inspecţie tehnică periodică» înseamnă un raport al inspecţiei tehnice periodice eliberat de autoritatea competentă în domeniul ITP sau de o staţie de inspecţie tehnică periodică, care conţine rezultatul inspecţiei tehnice periodice; în România, autoritatea competentă în sensul acestei definiţii este R.A.R.;

n) «autoritate competentă» înseamnă o autoritate sau un organism public abilitat de un stat membru de a fi responsabil cu administrarea sistemului de control tehnic în trafic, inclusiv, dacă este cazul, cu efectuarea unor astfel de controale; în România, pentru controlul tehnic al vehiculelor ce fac obiectul prezentului ordin de ministru autoritatea competentă este I.S.C.T.R.;

o) «inspector» înseamnă o persoană autorizată să efectueze controale tehnice în trafic iniţiale şi/sau mai detaliate;

p) «deficienţe» se referă la defecţiuni tehnice şi alte situaţii de neconformitate constatate în timpul unui control tehnic în trafic;

q) «control tehnic în trafic concertat» înseamnă un control tehnic în trafic întreprins în comun de autorităţile competente din două sau mai multe state membre;

r) «operator» înseamnă o persoană fizică sau juridică care exploatează vehiculul în calitate de proprietar sau este autorizat să exploateze vehiculul de către proprietarul acestuia;

s) «unitate mobilă de control» înseamnă un sistem transportabil de echipamente de inspecţie necesare pentru efectuarea de controale tehnice în trafic mai detaliate, operat de inspectori competenţi pentru a realiza controale tehnice în trafic mai detaliate;

t) «facilitate de control tehnic în trafic desemnată» înseamnă o zonă fixă pentru efectuarea controalelor tehnice în trafic iniţiale şi/sau mai detaliate care poate fi echipată şi cu echipamente de inspecţie instalate permanent;

u) «Acordul de la Viena» înseamnă Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat de România prin Ordonanţa Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999;

v) «inspecţia tehnică periodică internaţională» reprezintă controlul conformităţii vehiculelor înmatriculate în alte state cu cerinţele tehnice referitoare la inspecţia tehnică periodică internaţională, prevăzute în regulile anexate la Acordul de la Viena.”

3.Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Art. 26

(1) CTT include controale tehnice în trafic iniţiale şi controale tehnice în trafic mai detaliate.

(2) Pentru efectuarea CTT, reprezentanţii întreprinderilor şi conducătorii auto cooperează cu inspectorii şi oferă acces la vehicul, la piesele acestuia şi la întreaga documentaţie relevantă în scopul efectuării controlului.

(3) Aparatura utilizată la efectuarea CTT trebuie să îndeplinească condiţiile precizate în RNTR 1.

(4) Certificatul de inspecţie tehnică periodică aferent celei mai recente inspecţii tehnice periodice sau o copie a acestuia sau, în cazul unui certificat de inspecţie tehnică electronic, o copie certificată a certificatului sau un original al acestuia şi raportul întocmit cu ocazia celui mai recent control tehnic în trafic trebuie sa fie păstrate la bordul vehiculului.”

4.Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Art. 27

(1) Pentru vehiculele menţionate la art. 23 alin. (1) lit. a) – c) numărul total de controale tehnice în trafic iniţiale în Uniunea Europeană în fiecare an calendaristic corespunde unei proporţii de cel puţin 5% din numărul total al acestor vehicule care sunt înmatriculate în statele membre.

(2) I.S.C.T.R. depune eforturi pentru a efectua un număr adecvat de controale tehnice în trafic iniţiale, proporţional cu numărul total de astfel de vehicule care sunt înmatriculate în România, astfel încât la nivelul Uniunii Europene să fie îndeplinite prevederile alin. (1).”

5.Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Art. 28

(1) Până la data de 20 mai 2019 I.S.C.T.R. introduce vehiculele pentru care a fost efectuat CTT în sistemul de clasificare în funcţie de gradul de risc, prevăzut la art. 15 din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportarea informaţiilor privind numărul şi gravitatea deficienţelor, stabilite în anexele nr. 1b), 1c) şi/sau 1d), constatate la vehicule verificate. Pentru a atribui fiecărei întreprinderi şi fiecărui vehicul un profil de risc se vor utiliza criteriile stabilite în anexa nr. 1a).

(2) Aceste informaţii se utilizează pentru verificarea mai riguroasă şi mai frecventă a întreprinderilor şi vehiculelor cu un grad de risc ridicat. Sistemul de clasificare în funcţie de gradul de risc este administrat de I.S.C.T.R.

(3) În vederea clasificării pe grade de risc conform alin. (1) se utilizează şi informaţiile primite de la alte state membre ale Uniunii Europene referitoare la CTT.”

6.Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Art. 29

(1) În vederea efectuării unui CTT iniţial, inspectorii pot alege cu prioritate vehicule exploatate de întreprinderi cu un profil de risc ridicat sau vehicule clasificate cu un profil de risc ridicat, în conformitate cu art. 16 din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Vehiculele pot fi selectate pentru control şi aleatoriu sau atunci când există suspiciunea că acestea prezintă un risc pentru siguranţa rutieră sau pentru mediu.

(2) Selectarea vehiculelor pentru CTT se efectuează fără discriminare bazată pe considerente care ţin de naţionalitatea conducătorului auto sau de ţara de înmatriculare ori de punerea în circulaţie a vehiculului, ţinându-se seama de necesitatea reducerii la minimum a costurilor şi întârzierilor provocate conducătorilor auto şi/sau operatorilor economici.

(3) Atunci când efectuează un control tehnic în trafic, inspectorul nu trebuie să intre în niciun conflict de interese care ar putea influenţa imparţialitatea şi obiectivitatea deciziilor sale.

(4) Salarizarea inspectorilor nu este direct legată de rezultatele controalelor tehnice în trafic iniţiale sau mai detaliate.

(5) Controalele tehnice în trafic mai detaliate, realizate în facilităţi de control tehnic în trafic desemnate sau prin utilizarea unităţilor mobile de control, sunt efectuate de inspectori atestaţi conform prevederilor RNTR 1.”

7.Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Art. 30

(1) Vehiculele selectate în conformitate cu art. 29 sunt supuse unui control tehnic în trafic iniţial. La fiecare control tehnic în trafic iniţial al unui vehicul, inspectorul:

a) verifică cel mai recent certificat de inspecţie tehnică periodică şi cel mai recent raport de control tehnic în trafic, dacă sunt disponibile, păstrate la bord. Inspectorii pot accepta dovezi electronice ale unor astfel de inspecţii, atunci când informaţii în acest sens sunt accesibile. Pentru vehiculele înmatriculate în celelalte state care au ratificat Acordul de la Viena, cu excepţia statelor membre ale Uniunii Europene, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI, cu excepţia cazului în care în statul respectiv este utilizat certificatul naţional de inspecţie tehnică periodică în locul certificatului de ITPI;

b) efectuează o evaluare vizuală a stării tehnice a vehiculului;

c) poate efectua o evaluare vizuală a arimării încărcăturii vehiculului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) poate efectua verificări tehnice prin orice metodă pe care o consideră adecvată. Aceste verificări tehnice se pot efectua pentru a justifica o decizie de a supune vehiculul unui control tehnic în trafic mai detaliat sau de a solicita ca deficienţele să fie remediate fără întârziere în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Inspectorul verifică dacă toate deficienţele indicate în raportul de control tehnic în trafic anterior au fost remediate.

(3) În cazul în care un certificat de inspecţie tehnică periodică sau un raport de control tehnic în trafic demonstrează că în cursul ultimelor trei luni a fost controlat unul dintre elementele enumerate în anexa nr. 1b), inspectorul nu controlează elementul respectiv, cu excepţia cazurilor în care un astfel de control este justificat de existenţa unei deficienţe evidente.

(4) Pe baza rezultatului inspecţiei iniţiale, inspectorul decide dacă vehiculul sau remorca, respectiv semiremorca acestuia ar trebui supuse unui control tehnic în trafic mai detaliat.

(5) Un control tehnic în trafic mai detaliat se efectuează cu ajutorul unei unităţi mobile de control, al unei facilităţi de control tehnic în trafic desemnate sau într-o staţie de inspecţie tehnică autorizată ori într-o reprezentanţa R.A.R.

(6) Dacă un control mai detaliat urmează să fie efectuat într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanţă R.A.R. sau într-o facilitate de control tehnic în trafic desemnată, acesta trebuie efectuat cât mai curând posibil, în una dintre cele mai apropiate staţii sau reprezentanţe sau în una dintre cele mai apropiate facilităţi de control tehnic în trafic desemnate.

(7) Unităţile mobile de control şi facilităţile de control tehnic în trafic desemnate includ echipamente adecvate pentru efectuarea unui control tehnic în trafic mai detaliat, printre care echipamentele necesare pentru evaluarea stării frânelor, a eficienţei frânării, a direcţiei, a suspensiei şi a elementelor poluante ale vehiculului, după caz. Atunci când unităţile mobile de control sau facilităţile de control tehnic în trafic desemnate nu includ echipamente necesare pentru verificarea unui element indicat la controlul iniţial, vehiculul este trimis la o facilitate de control sau într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanţă R.A.R. la care se poate efectua o verificare detaliată a elementului respectiv.

(8) Un control tehnic în trafic mai detaliat acoperă elementele enumerate în anexa nr. 1b) care sunt considerate necesare şi relevante, având în vedere în special siguranţa frânelor, a anvelopelor, a jantelor, a şasiului şi a elementelor poluante şi metodele recomandate aplicabile verificării acelor elemente.

(9) În vederea efectuării unei inspecţii mai detaliate într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanţă R.A.R., echipajul de control al I.S.C.T.R. va însoţi vehiculul care face obiectul controlului la staţia de inspecţie tehnică periodică autorizată ori la reprezentanţa R.A.R. situată în apropiere.

(10) Conducătorul auto are obligaţia să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoţit de echipajul de control al I.S.C.T.R., la staţia de inspecţie tehnică periodică autorizată ori la reprezentanţa R.A.R., în vederea efectuării unui control mai detaliat.

(11) Echipajul de control al I.S.C.T.R. va solicita staţiei de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţei R.A.R. efectuarea unui control mai detaliat în conformitate cu procedura de inspecţie tehnică periodică prevăzută în RNTR 1.

(12) În cazul în care, în urma unui control mai detaliat, efectuat într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţă R.A.R., au fost identificate deficienţe, utilizatorul vehiculului trebuie să plătească staţiei de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţei R.A.R. contravaloarea verificărilor respective.

(13) În cazul în care, în urma unui control mai detaliat, efectuat într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţă R.A.R, nu au fost identificate deficienţe, I.S.C.T.R. plăteşte staţiei de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţei R.A.R. contravaloarea verificărilor respective.”

8.Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Art. 32

(1) Pentru fiecare element care urmează să fie inspectat în timpul CTT trebuie utilizate lista posibilelor deficienţe şi a gradului lor de gravitate şi planul de operaţiuni, prevăzute în anexa nr. 1b).

(2) În cazul vehiculelor pentru care este necesar certificat de agreare pentru transportul anumitor mărfuri periculoase, inspectorul poate proceda şi la efectuarea verificărilor suplimentare prevăzute în anexa nr. 1c).

(3) Deficienţele identificate pe parcursul controalelor tehnice în trafic ale vehiculelor se clasifică în una dintre următoarele categorii:

a) deficienţe minore care nu au un efect semnificativ asupra siguranţei vehiculului sau nu au impact asupra mediului şi alte neconformităţi minore;

b) deficienţe majore susceptibile să compromită siguranţa vehiculului, să aibă impact asupra mediului, să îi pună în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic sau alte neconformităţi mai importante;

c) deficienţe periculoase care constituie un risc direct şi imediat la adresa siguranţei rutiere sau au un impact asupra mediului.

(4) Un vehicul care prezintă deficienţe care se încadrează în mai mult de o categorie de deficienţe dintre cele menţionate la alin.

(3) este clasificat în categoria care corespunde deficienţei mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficienţe la aceleaşi aspecte verificate, astfel cum sunt definite în domeniul de aplicare al controalelor menţionate la punctul 1 din anexa nr. 1b), poate fi clasificat în categoria următoare de gravitate a deficienţelor, dacă se consideră că efectul combinat al acestor deficienţe generează un risc mai mare la adresa siguranţei rutiere.”

9.După articolul 32 se introduc patru noi articole, articolele 321- 324, cu următorul cuprins:

„- Art. 321

(1) În cursul unui control tehnic în trafic, un vehicul poate fi supus unui control al arimării încărcăturii sale în conformitate cu anexa nr. 1d), pentru a se asigura că încărcătura este arimată astfel încât să nu afecteze condusul în condiţii de siguranţă sau să nu reprezinte o ameninţare pentru viaţă, sănătate, bunuri sau mediu. Pot fi efectuate controale pentru a se verifica dacă în cursul tuturor manevrelor executate în cursul exploatării vehiculului, inclusiv în cazul situaţiilor de urgenţă sau al manevrelor de pornire în pantă:

a) poziţia încărcăturilor unele faţă de altele ori faţă de pereţii vehiculului sau de alte suprafeţe ale acestuia se poate modifica doar într-o măsură minimă; şi

b) încărcăturile nu pot să părăsească spaţiul destinat mărfurilor sau să se deplaseze în afara suprafeţei de încărcare.

(2) Fără a aduce atingere cerinţelor aplicabile transportului anumitor categorii de bunuri, precum cele vizate de Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), arimarea încărcăturii şi controlul arimării încărcăturii, se pot efectua în conformitate cu principiile şi, după caz, cu standardele stipulate în secţiunea I din anexa nr. 1d). Se poate utiliza cea mai recentă versiune a standardelor stipulate în secţiunea I punctul 5 din anexa nr. 1d).

(3) Pentru verificarea respectării regulilor privind arimarea încărcăturii, inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. beneficiază de pregătire adecvată în acest sens. Pregătirea se poate efectua cu formatori interni şi/sau externi.

– Art. 322

(1) Pentru fiecare control tehnic în trafic iniţial sau detaliat se întocmeşte un raport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1d).

(2) Inspectorul completează rubricile raportului de control tehnic în trafic referitoare la vehiculul inspectat, iar la rubrica privind punctele verificate marchează punctele care au fost verificate în conformitate cu planul de operaţiuni.

(3) Raportul de control tehnic se întocmeşte în două exemplare, unul pentru inspector, iar celălalt pentru conducătorul auto; în cazul în care acesta refuză primirea, iar în urma CTT au fost constatate defecţiuni, acesta se comunică contravenientului.

(4) Informaţiile rezultate în urma completării raportului de control tehnic în trafic sunt stocate în baza de date a ISCTR pentru o perioadă de minimum 36 de luni de la data efectuării controlului.

(5) Dacă în urma controlului tehnic în trafic şi/sau a verificării arimării încărcăturii rezultă deficienţe, inspectorul aplică sancţiunile şi măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(6) În cazul anulării inspecţiei tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase sau defecţiuni tehnice majore, inspectorii emit un document care dă dreptul contravenientului să se deplaseze pe drumurile publice pentru o perioadă de 24 de ore de la data emiterii, în vederea obţinerii unei noi inspecţii tehnice periodice. În cazul anulării inspecţiei tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase, documentul se emite după încetarea măsurii de imobilizare.

(7) Modelul şi conţinutul documentului prevăzut la alin. (6) se stabilesc de către I.S.C.T.R. Un exemplar al documentului se înmânează conducătorului auto sub semnătură.

(8) Costurile rezultate prin aplicarea măsurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa şi persoanele transportate aflându-se sub răspunderea juridică a acestuia, care este responsabil şi pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, conform legii.

– Art. 323 (1) I.S.C.T.R. reprezintă punctul de contact care:

a) asigură coordonarea cu punctele de contact desemnate de alte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte acţiunile întreprinse în temeiul alin. (2);

b) asigură, după caz, orice alt schimb de informaţii şi oferă asistenţă punctelor de contact ale altor state membre ale Uniunii Europene.

(2) Atunci când în cadrul unui control tehnic în trafic se identifică deficienţe majore sau periculoase sau deficienţe care duc la o restricţionare sau la o interdicţie de a utiliza vehiculul, la un vehicul care nu este înmatriculat în România, I.S.C.T.R. notifică rezultatele controlului respectiv punctului de contact din statul membru de înmatriculare a vehiculului. Această notificare conţine elementele raportului de control tehnic în trafic, conform anexei nr. 1e), şi este comunicată, de preferat, prin intermediul registrului electronic naţional prevăzut la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) I.S.C.T.R. realizează notificarea prevăzută la alin. (2) în conformitate cu normele detaliate privind procedurile de notificare a punctului de contact al statului membru de înmatriculare privind vehiculele care prezintă deficienţe majore sau periculoase, adoptate de Comisia Europeană în baza prevederilor art. 18 din Directiva 2014/47/UE.

(4) I.S.C.T.R. întreprinde anual, în mod regulat, activităţi de control tehnic în trafic concertate. Aceste activităţi pot fi combinate cu cele stabilite la art. 12 alin. (1) din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

– Art. 324 (1) R.A.R. comunică Comisiei Europene la fiecare 2 ani, înainte de 31 martie, datele colectate referitoare la ultimii doi ani calendaristici şi la vehiculele controlate pe teritoriul naţional. Respectivele date indică: a) numărul de vehicule controlate; b) categoria de vehicule controlate; c) ţara de înmatriculare a fiecărui vehicul controlat; d) în cazul controalelor mai detaliate, părţile verificate şi elementele cu deficienţe, în conformitate cu pct. 10 din anexa nr. 1e).

(2) În acest scop, I.S.C.T.R. transmite R.A.R. la fiecare 2 ani, înainte de data de 15 februarie, datele colectate privind controalele tehnice în trafic pentru cei 2 ani precedenţi, prevăzute la alin. (1), în formatul stabilit prin normele detaliate adoptate de Comisia Europeană, potrivit art. 20 alin. (2) din Directiva 2014/47/UE. Până la adoptarea de către Comisie a normelor detaliate se utilizează formularul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1 f).

(3) În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene care a constatat defecţiuni majore şi/sau periculoase la un vehicul utilitar înmatriculat în România a solicitat I.S.C.T.R. să ia măsuri împotriva contravenientului, I.S.C.T.R. va comunica autorităţii respective măsurile luate. În acest scop: I.S.C.T.R. comunică R.A.R. datele privind vehiculele respective. R.A.R. ia măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare, pe care le comunică I.S.C.T.R.

(4) În scopul monitorizării activităţii staţiilor ITP şi a inspectorilor tehnici, I.S.C.T.R. pune la dispoziţia R.A.R. informaţii privind vehiculele rutiere la care au fost constatate defecţiuni majore şi/sau periculoase.”

10.Anexele nr. 1a)-1c) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

11.După anexa nr. 1c) se introduc trei noi anexe, anexele nr. 1d)-1f), având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4-6*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II Prezentele norme transpun prevederile Directivei 2014/47/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune şi de abrogare a Directivei 2000/30/CE.

Art. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV Prezentul ordin se aplică de la data de 20 mai 2018.

 

SURSA: ARTRI
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Privacy Policy Settings